İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-36

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-36


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-36

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/36)

Ticaret Bakanlığından:04.01.2020 tarih ve 30998 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 12/4/2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/12) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “laminat parke” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ç) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

d) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

e) Yönetmelik: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 3/5/2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/14) ile ÇHC’ye yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin ve 13/6/2015 tarihli ve 29385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21) ile Almanya’ya yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

4411.13.90.00.11

4411.14.90.00.11

4411.92.90.00.11

4411.93.90.00.11

Laminat Parkeler

Almanya

Falquaon GmbH

0 ABD Doları m2

Kronotex GmbH & Co. KG

0,30 ABD Doları m2

Egger HolzwerkstofTe Wismar GmbH

0,33 ABD Doları m2

Classen Indusries GmbH

0,31 ABD Doları m2

Meister Werke Schulte GmbH

0,53 ABD Doları m2

Diğerleri

1,05 ABD Doları m2

Çin Halk Cumhuriyeti

-Jiangsu Lodgi Woods Industry Co.Ltd

1,60 ABD Doları/ m2

Changzhou Lingdian Woods Co.Ltd

Changzhou Dongjia Decorative Materials Co.Ltd

Changzhou Ou Qiang Wood Industry Co. Ltd.

Jiangsu Zhongxin Desai Wood Product Co. Ltd.

Diğer firmalar

2,40 ABD Doları/ m2