Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)


Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19)

TIBBİ TANI KİTLERİNİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/19)

Ticaret Bakanlığından: 02.04.2020 tarih ve 31087 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan tıbbi tanı kitlerinin ithalatının düzenlemesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşyanın insanlar için kullanılanlarında; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranır.

G.T.P

Eşyanın Tanımı

3822.00

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç): standart (referans) maddeleri

3002.15

Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri