Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik


Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesinde Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:06.09.2020 tarih ve 31236 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının, iki taraflı menşe kümülasyonu esasına dayanan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ekinin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasının 11 inci maddesinde belirtilen “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek III”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 448 inci maddesi ile 1 inci maddede belirtilen Ek’e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti arasında mevcut, 2 nci maddede belirtilen Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşmasını,

b) Aynı ve birbirleri yerine geçebilen girdiler: Aynı türde ve ticari kalitede olan, aynı teknik ve fiziksel özelliklere sahip ve nihai ürüne dahil edildiklerinde biri diğerinden ayırt edilemeyen girdileri,

c) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

ç) Eşya: Hem girdi hem de ürünü,

d) EUR.1 Dolaşım Belgesi: Menşeli ürünlerin Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince onaylanan, örneği EK-3`te yer alan belgeyi,

e) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için Taraf ülkelerden birinde, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibarıyla ödenen, kullanılan bütün girdi kıymetlerinin dahil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenmiş veya ödenecek yurt içi vergilerin tenziliyle bulunan fiyatı,

f) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Bu Yönetmelikte, Armonize Sistem veya AS olarak geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar, pozisyonlar (dört haneli kodlar) ve alt pozisyonları (altı haneli kodlar),

g) Girdi: Ürünün imalatında kullanılan herhangi bir bileşen, hammadde, parça veya aksamları,

ğ) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymetini, bunun bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ise Taraf ülkelerden birinde bu girdiler için ödenen tespiti mümkün ilk fiyatı,

h) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VII nci maddesinin Uygulanmasına Dair Gümrük Kıymetine İlişkin 1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına göre tespit edilen kıymeti,

ı) Hammadde: Sonrasında nihai bir ürüne dönüştürülmek üzere bir imalat sürecinde girdi olarak kullanılan, kendi doğal halindeki veya değiştirilmiş ya da yarı işlenmiş durumdaki temel bir maddeyi,

i) İmalat: Montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

j) Katma değer: Fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dahil edilen diğer Taraf ülke menşeli her bir girdinin gümrük kıymetinin veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde Taraf ülkelerde girdi için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan değeri,

k) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair altyapıyı,

l) Menşeli girdilerin kıymeti: (ğ) bendindeki tanıma uygun olarak, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanan, menşeli girdilerin gümrük kıymetini,

m) Sevkiyat: Bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

n) Sınıflandırılma: Ürün veya girdilerin belirli bir pozisyon altında sınıflandırılmasını,

o) Su ürünleri yetiştiriciliği: Üretimi artırmaya yönelik düzenli stoklama, besleme ya da yırtıcılardan koruma gibi büyütme ve yetiştirme süreçlerine müdahale etmek suretiyle; yumurta, larva, yavru balık ve balık larvası gibi kaynaklardan balıklar, yumuşakçalar, kabuklular, suda yaşayan diğer omurgasızlar ve su bitkileri dâhil olmak üzere, suda yaşayan organizmaların yetiştirilmesini,

ö) Taraf ülkeler: Türkiye Cumhuriyeti ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyetini,

p) Ülkeler: Karasuları da dahil olmak üzere ülkeleri,

r) Ürün: Bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürünü,

s) Yetkili idareler: Türkiye’de Ticaret Bakanlığını ve Venezuela’da Dış Ticaretten Sorumlu Halkın Gücü Bakanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Şartları

Menşe kuralı

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilirler:

a) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen ilgili Taraf ülkede elde edilen ürünler.

b) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, ilgili Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek anılan Taraf ülkede elde edilmiş ürünler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ürünler ancak yeni ve daha önce kullanılmamış olduklarında menşeli kabul edilir. Eşyanın; sevkiyatından, gümrük antrepolarında geçici depolanmasından ve gümrük gözetimi altındaki diğer alanlardan kaynaklanan doğal aşınmışlığı kullanılmış olduğuna dair kanıt teşkil etmez.

İkili menşe kümülasyonu

MADDE 6 – (1) Venezuela menşeli girdiler, Türkiye’de elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde, Türkiye menşeli kabul edilir. Söz konusu girdiler için 9 uncu maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olma şartı aranmaz.

(2) Türkiye menşeli girdiler, Venezuela’da elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde Venezuela menşeli kabul edilir. Söz konusu girdiler için 9 uncu maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olma şartı aranmaz.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca bir Taraf ülkede yapılan bir imalat işleminde, sadece diğer Taraf ülke menşeli girdiler kümülasyona tabi tutulabilir.

Tamamen elde edilmiş ürünler

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen ürünlerin tamamen Taraf ülkelerden birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

a) Kendi topraklarından, topraklarının altından veya deniz yataklarından çıkartılan madencilik ürünleri.

b) Taraf ülkede toplanan veya hasat edilen meyve ve sebze ürünleri.

c) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar.

ç) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler.

d) Taraf ülkede avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler.

e) Taraf ülkede doğmuş veya yetişmiş balıklar, yumuşakçalar, kabuklular ve suda yaşayan diğer omurgasızlardan elde edilen, deniz çiftliği ürünleri de dahil olmak üzere suda yetiştirilen ürünler.

f) Taraf ülke karasuları dışında kendi gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler.

g) Münhasıran (f) bendinde atıfta bulunulan ürünlerden, kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler.

ğ) Taraf ülkede toplanan kullanılmış eşyadan geri kazanılmış hammaddeler.

h) Yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına uygun olmaları şartıyla Taraf ülkede yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.

ı) Kendi karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağının altıyla ilgili münhasır işletme haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler.

i) Münhasıran (a) ila (ı) bentlerindeki ürünlerden imal edilen eşya.

(2) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde geçen kendi gemileri ve kendi fabrika gemileri tabirleri sadece;

a) Türkiye veya Venezuela’da kayıtlı olan,

b) Türkiye veya Venezuela bayrağı altında seyreden,

c) En az yüzde 50`si Türkiye veya Venezuela vatandaşlarına ait olan veya yönetim merkezi ve ana iş merkezi Türkiye`de veya Venezuela`da bulunan ve en az yüzde 50`si Türkiye veya Venezuela kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına ait olan tüzel kişilere ait olan,

gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, Türkiye sınırlarından 200 deniz mili açığa kadar Venezuela gemileri tarafından elde edilen deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer ürünler Türkiye menşeli kabul edilir iken Venezuela sınırlarından 200 deniz mili açığa kadar Türkiye’ye ait gemiler tarafından elde edilen deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer ürünler Venezuela menşeli kabul edilir.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

MADDE 8 – (1) 5 inci maddeye göre tamamen elde edilmemiş ürünler (imalat işleminde üçüncü ülkeler menşeli girdi kullanılan ürünler), EK-2’de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilir. EK-2’de yer alan listede belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamındaki tüm ürünler için, bu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu girdilere ilişkin olarak geçerlidir. Aynı şekilde söz konusu listede o ürün için belirtilen şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir ürünün imalatında kullanıldığı durumda, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar kendisine uygulanmaz ve bu malların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen duruma rağmen, EK-2’de yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak;

a) Toplam kıymetlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10`unu geçmemesi,

b) Menşeli olmayan girdilerin azami değeri olarak EK-2’de yer alan listede verilmiş olan yüzdelerin, bu bendin uygulanması suretiyle aşılmaması,

şartı ile kullanılabilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, üretim sırasında gerçekleştirilen işlem veya işçiliğin 9 uncu madde hükümlerine göre yetersiz sayılmadığı hallerde uygulanır.

Yetersiz işçilik veya işlem

MADDE 9 – (1) 8 inci maddede belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir:

a) Havalandırma, yayma, kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma gibi nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler.

b) Ambalaj ayırma ve birleştirme.

c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma.

ç) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme.

d) Basit boyama ve cilalama işlemleri.

e) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam beyazlatma, parlatma ve perdahlama.

f) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri, kristal şekeri kısmen veya tamamen öğütme.

g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, çekirdeklerini çıkarma, zarlarını ayıklama.

ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme.

h) Maddelerden setler oluşturma dahil, eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme.

ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri.

i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri.

j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri, şekerin herhangi bir diğer girdiyle karıştırılması.

k) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması.

l) (a) ila (k) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması.

m) Hayvan kesimi.

(2) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken Taraf ülkelerde gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, "basit" genel olarak, faaliyetin yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gereksinim duyulmayan faaliyetleri tanımlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam,

Setler, Etkisiz Unsurlar ve Muhasebesel Ayrım

Nitelendirme birimi

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında nitelendirme birimi, AS nomanklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür. Buna göre;

a) Muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize Sistemde tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürün bir bütün olarak nitelendirme birimidir.

b) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa her bir ürün, bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilir.

(2) Armonize Sistemin (5) sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahil ediliyorsa menşeinin tespiti açısından da dahil edilir. Söz konusu ürünlerin tamamıyla elde edilmiş olarak nitelendirildiği hallerde, ambalajı, menşein tespiti açısından dikkate alınmaz. EK-2`ye göre tarife sınıflandırması değişikliğinin gerektiği hallerde ambalaj malzemeleri, menşein tespiti açısından kendi tarife sınıflandırmalarını muhafaza eder.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam

MADDE 11 – (1) Bir cihaz, makine, alet veya aracın parçası beraberinde teslim edilen, normal olarak, bir cihazın bölümü durumundaki ve fiyata dahil edilmiş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu cihaz, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

Setler

MADDE 12 – (1) Armonize Sistemin (3) sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, kendisini meydana getiren tüm ürünler menşeli ürün ise o ülke menşeli olarak addedilir. Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin, setin fabrika çıkış fiyatının %15`ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak menşeli kabul edilir.

Etkisiz unsurlar

MADDE 13 – (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

a) Enerji ve yakıtın,

b) Tesis ve teçhizatın,

c) Makine ve aletlerin,

ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın,

menşeini belirlemek gerekmez.

Muhasebesel ayrım

MADDE 14 – (1) Bir ürünün işçilik veya işleminde aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdilerin kullanılması halinde yetkili kamu idareleri ekonomik operatörlerin yazılı talebi üzerine bu girdilerin idaresinde, girdiler ayrı stoklarda tutulmaksızın, muhasebesel ayrım yönteminin kullanılması için yetki verebilir.

(2) Yetkili idareler birinci fıkrada atıfta bulunulan bu yetkiyi, gerekli gördükleri her türlü koşula bağlı olarak verebilir.

(3) Bu yetki sadece, muhasebesel ayrım yönteminin kullanılması suretiyle elde edilen Türkiye veya Venezuela menşeli kabul edilebilecek ürün sayısının, stoklar için fiziksel ayırım yöntemi kullanıldığında elde edilecek olanla her an aynı olmasının sağlanabilecek olması halinde verilebilir.

(4) İzin verildiği takdirde ortalama alma, son giren ilk çıkar veya ilk giren ilk çıkar yöntemi uygulanabilir ve bu uygulamanın kaydı, ürünün imal edildiği yere bağlı olarak Türkiye’de veya Venezuela’da uygulanabilir genel muhasebe ilkelerine göre tutulur.

(5) Muhasebesel ayrım yöntemini kullanan bir imalatçı, ihracatçı Taraf ülke menşeli kabul edilebilecek miktarda ürün için EUR.1 Dolaşım Belgesi başvurusunda bulunur. İhracatçı Taraf ülkenin gümrük idarelerinin ya da yetkili idarelerinin talebi üzerine, faydalanan kişi bu miktarların nasıl idare edildiğine dair bir beyan sunar.

(6) Yetkili idareler, üçüncü fıkrada atıfta bulunulan yetkinin kullanımını takip eder ve faydalanan kişinin yetkiyi uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen diğer koşullardan herhangi birini yerine getiremediği hallerde geri alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi

MADDE 15 – (1) İkinci ve üçüncü bölümde yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, Taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilir.

(2) Taraf ülkelerden birinden Anlaşmaya taraf olmayan başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın geri gelmesi halinde, geri gelen eşyanın ihraç edilmiş bulunan eşya ile aynı olduğu, söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı hususları gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde menşeli olmadığı kabul edilir.

(3) İkinci bölümde belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, Türkiye’den veya Venezuela’dan ihraç edilen ve daha sonra yeniden oraya ithal edilen girdiler üzerinde Türkiye veya Venezuela dışında yapılan işçilik veya işlemden;

a) Söz konusu girdilerin tamamen Türkiye’de veya Venezuela’da elde edilmiş olması veya ihraç edilmelerinden önce 9 uncu maddede belirtilen yetersiz işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olması,

b) (a) bendinde belirtilen durumu, gümrük idarelerinin veya yetkili diğer idarelerin;

1) Yeniden ithal edilen eşyanın ihraç edilmiş girdilerin işçilik veya işlemden geçirilmesi suretiyle elde edilmiş olduğu,

2) Bu madde hükümlerinin uygulanması ile Türkiye veya Venezuela dışında kazanılan toplam katma değerin menşe statülü olduğu iddia edilen nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10`unu aşmadığı,

hususlarında tatmin edilmesi suretiyle kanıtlanması kaydıyla etkilenmez.

(4) Birinci ila üçüncü fıkralara halel gelmeksizin, “2503.00”, “2710.19”, “2710.12”, “2714.90” ve “2802.00” alt pozisyonlarındaki eşya;

a) Türkiye veya Venezuela menşeli girdilerin Curaçao Adası`nda bulunan ve Venezuela Devleti’nin sahip olduğu Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) tarafından işletilen rafineriye ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılması,

b) Bu rafineride işçilik veya işleme tabi tutulması ve Venezuela tarafından Curaçao Adası`ndan ihraç edilmesi ve Venezuela’daki gümrük idarelerinin, bu eşyanın ihraç edilmiş girdilerin işçilik veya işlemden geçirilmesi suretiyle elde edildiğinin kanıtlanması,

vasıtasıyla tatmin edilmesi kaydıyla Venezuela menşeli kabul edilir.

Doğrudan nakliyat

MADDE 16 – (1) Anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele sadece, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, Taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanır. Bununla beraber ürünler, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı yoluyla yapılır:

a) İhracatçı ülkede düzenlenmiş transit ülkesi geçişini kapsayan havayolu faturası, konşimento, yük manifestosu ya da çok araçlı veya kombine taşımacılık belgesi gibi tek bir sevk evrakı.

b) Aktarmanın veya geçici depolamanın yapıldığı transit ülkesinin gümrük yetkililerince düzenlenen, ürünlerin tam bir tanımını veren, boşaltma ve tekrar yükleme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda kullanılan gemi veya diğer nakil araçlarının adlarını belirten ve transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen bir belge.

c) (a) veya (b) bentlerindeki belgelerin temin edilememesi halinde, gümrük idarelerinin bilmesi gereken hususları karşılayan ikame kanıtlayıcı belgeler.

Sergiler

MADDE 17 – (1) Taraf ülkelerin birinden bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında diğer Taraf ülkeye ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, yetkili idarelerin;

a) İhracatçının bu ürünleri Taraf ülkelerin birinden serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği ve burada sergilediği,

b) Ürünlerin aynı ihracatçı tarafından diğer Taraf ülkedeki bir kimseye satıldığı,

c) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği durumda sevk edildiği,

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığı,

hususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithallerinde Anlaşma hükümlerinden yararlanır.

(2) Beşinci bölüm hükümlerine uygun olarak düzenlenen veya hazırlanan EUR.1 Dolaşım Belgesi, normal usullere uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilir. Bu belge üzerinde serginin adı ve adresi belirtilir. Gerektiği takdirde ürünlerin durumu ve sergilenmelerine ilişkin koşullar hakkında ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

EUR.1 Dolaşım Belgeleri

EUR.1 Dolaşım Belgesi

MADDE 18 – (1) Taraf ülkelerden biri menşeli ürünler, diğer Taraf ülkeye ithal edilmeleri sırasında bir örneği EK-3`te yer alan EUR.1 Dolaşım Belgesinin ithalatçı Tarafın iç mevzuatına uygun şekilde ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanır.

(2) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, bu Yönetmelik çerçevesinde menşeli ürünler, 34 üncü maddede belirtilen durumlarda EUR.1 Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın Anlaşmadan yararlanır.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 19 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgeleri EK-3`te belirlenen form ve niteliklere uygun olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgeleri yalnızca ihracatçı veya ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından bu Yönetmeliğe uygun olarak doldurulmak suretiyle düzenlenir.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin doldurulması

MADDE 20 – (1) İhracatçılar veya yetkili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belgelerini bu belgelerin arka sayfasında yazılı kurallara ve Anlaşma hükümlerine uygun olarak doldurur.

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre;

a) Belgeler İngilizce dilinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur.

b) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış sözcük ve ilaveler bulunamaz ve değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilerek, gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması ve gümrük idaresi taraf